Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu, Lajkovcu i Loznici.

Cilj projekta
 
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava/klastera u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2015. godine.

Šta je mentoring?
Mentoring je sveobuhvatan proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.
Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Nacionalna agencija za regionalni razvoj sprovodi mentoring kao standarizovanu uslugu od 2011. godine. Program mentoringa u 2015. godini sastavni je deo novog Projekta „Uspostavljanje i promocija mentoring usluge za MSPP u zemljama Zapadnog Balkana-Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori“, koji sprovodi NARR u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana i sprovodi se u periodu 2013.-2016. godine.  

NARR sprovodi i nezavisnu evaluaciju korisnika mentoringa u prethodnim godinama realizacije, a koja je pokazala da zahvaljujući ovoj usluzi MSPP korisnici ostvaruju u proseku 10% povećanja prodaje, profita i broja zaposlenih.

Sadržaj mentoring usluga
• Dijagnostikovanje - analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
• Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
• Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
• Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
• Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
• Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
• Obuka.

Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici i to koji su početnici u poslovanju (registrovani nakon 1. marta 2014. godine) ili oni koji su registrovani pre navedenog datuma, kao i  klasteri (podrška je usmerena na jačanje kapaciteta klaster menadžmenta za tehnološki razvoj i inovacije, ne pojedinačno članica klastera).

USLOVI  JAVNOG POZIVA
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju:

mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:

• većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
• izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju,

i klasteri koji ispunjavaju sledeće uslove:

• da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;
• da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;
• da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da su preduzeća, članovi klastera, učesnici na projektu, registrovana na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu.

KATEGORIJE KANDIDATA
Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u tri kategorije:

• Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) - registrovani posle 1. marta 2014. godine;

• Postojeći privredni subjekti - registrovani pre 1. marta 2014. godine.

• Klasteri

POTREBNA DOKUMENTACIJA

• Za novoosnovane privredne subjekte:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta - deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);

• Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2014. godine:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);
3. Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja - podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
4. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2014. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.

• Za klastere:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2. Izvod o registraciji klastera (ne stariji od 6 meseci original ili overena kopija);
3. Bilans stanja i bilans uspeha za 2014. godinu (osim klastera koji su registrovani u 2015. godini);
4. Potvrda nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja Javnog poziva


Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

DOSTAVLjANjE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju na adresu:

Agencija za regionalni razvoj opština Kolubarskog okruga „ARROKO“-Lajkovac; Omladinski trg 1; telefon: 014/34-33-329, lokal 112; www.arroko.rs

Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV –  MENTORING 2015.“
Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 011/20-60-815 ili putem elektronske pošte na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 15.05.2015. GODINE

Copyright © 2013. Arroko. Veb dizajn: Dejan Beljić